Implementering av skolmedling

Längst ned på sidan kan du ladda ned medlingsöverenskommelse, föräldrabrev samt lagen om medling.

 • Stöd från ledningen.

  När rektorer och kurator håller frågan på agendan och påtalar att medling är en förväntad del av bemötandet i skolan sänder det viktiga signaler till hela skolpersonalen.

 • Medlingssamordnare

  Välj ut en eller två engagerade personer ur personalen att ha rollen som medlingssamordnare. Detta är extra viktigt om ni arbetar strukturerat med steg 2/3 medling, då samordnaren kan koordinera medlingar. Medlingssamordnaren ansvarar även för att inkludera ny personal i arbetssättet och se till att nya elever och föräldrar informeras om medling.

 • Sätt medling på agendan.

  Till exempel på APT: Utvärdera Mini-Medling, ta upp framsteg och utmaningar, fråga vad som behövs för att få det att fungera bättre. I lärarlagen: ta upp lyckade exempel på Mini-medlingar, resonera kring mindre lyckade fall.

 • Involvera elever och föräldrar.

  En enkel presentation av medling i klassrummet gör att eleverna förstår opartiskhet och medlingsprocessens gång. Nämn också att syftet inte är att man måste bli bästa kompisar utan hitta ett sätt att vara med varandra som fungerar. Några modiga lärare väljer att demonstrera Mini-medling med ett litet rollspel, mycket positiva reaktioner från eleverna rapporteras!

  Föräldrar informeras genom utskick eller på föräldramöte. Exempel på föräldrabrev finns längre ned på sidan

 • Fortbildning

  Utbilda gärna en del av lärarlaget/EHT/kurator i den djupare 2-dagars metodiken för medling vid allvarligare konflikter (med till exempel föräldrars inblandning eller polisanmälan i botten.) Med den kompetensen har skolan resurser att ta hand om alla typer av konflikter. Vissa skolor som saknar den kompetensen lånar medlare av andra skolor vid allvarliga situationer. Vi kan förmedla kontakt!

 • Inspirationsburk

  Ha en inspirationsburk av något slag där man lägger en tex en kula för varje genomförd Mini-medling. När burken är full firar ni! Överlägg om ni även vill göra en notering om genomförda medlingar för att följa upp resultatet och specifika elever.

Implementering av skolmedling

Hej föräldrar!

Som ett led i vårt aktiva arbete med att skapa en tryggare skolmiljö har vi på skolan har nu utbildat en del av personalen i medling.

Konflikter är ett naturligt inslag i allas vår vardag och det är viktigt för barn och ungdomar att lära sig fungerande sätt att möta och hantera konflikter. Genom att vi vuxna kan bemöta elevers konflikter på ett konstruktivt sätt lär sig eleverna att själva hantera sina konflikter innan de eskalerar. Varje elev får också större möjlighet att se konsekvenserna av sitt handlande vid konflikt och ges en möjlighet att ta ansvar för sin del i konflikten.

Vad är skolmedling?

Skolmedling är en metod för konflikthantering. Det är ett frivilligt möte där en opartisk person (medlaren) hjälper parterna som befinner sig i en konflikt att själva hantera den genom ett strukturerat samtal. Båda sidorna i konflikten får möjlighet att berätta sin berättelse, att beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, att ställa frågor och framförallt att tillsammans besluta hur man ska hitta ett hållbart sätt att fungera tillsammans i skolan.

Medling bygger på filosofin om Reparativ Rättvisa och strävar efter dialog och försoning
mellan människor. Det är viktigt att de som har konflikten själva får chans att lösa den utan att någon annan går in och tar över den. På detta sätt slipper konflikter växa eftersom parterna i en konflikt själva är med och beslutar hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Skolmedling kan man använda både vid små och stora konflikter. Man kan medla mellan elever och mellan elev och vuxen. Vid större konflikter kontaktas ni föräldrar för att få information om situationen och/eller delta i skolmedlingen.

Hur skolmedling går till:

Förmöte – Medlaren träffar alla parter i separata möten. Här får man chansen att berätta sin version av situationen samt få reda på vad medling innebär.

Medlingsmöte – Medlaren träffar parterna i en konflikt i ett gemensamt möte. Man pratar om den aktuella händelsen men fokuserar framförallt på framtiden och hur parterna vill förhålla sig till varandra.

Medling är frivilligt vilket innebär att båda parterna i en konflikt behöver säga ja till en medling för att den ska bli av. Föräldrarnas roll i medlingen är att finnas i rummet för att ge trygghet. Föräldrarna deltar inte aktivt i medlingssamtalet men lyssnar in dialogen och får komma med sina reflektioner i slutet av mötet.

Har ni några frågor så
kontakta vår medlingssamordnare:

Mail:

Telefon:

 • Föräldrabrev
  Föräldrabrev

  Ladda ned föräldrabrevet som Word-dokument

 • Medlingsavtal
  Medlingsavtal

  Ladda ned formuläret för medlingsöverenskommelse att använda under medlingen.

 • Lagen om medling
  Lagen om medling

  Ladda ned lagen om medling här. Den är viktig om ni behöver medla med en part som blivit polisanmäld för händelsen.

Stort lycka till med att skapa en tryggare skola genom medling!

Varma hälsningar Medlingscentrum.